Grupul de Actiune Locala Oamenii Deltei

Asociatia GAL Oamenii Deltei este o organizatie neguvernamentala formata din 15 parteneri – entitati private si publice din teritoriile administrative ale comunelor Chilia Veche, Crisan, C.A.Rosetti si Maliuc. Intreg teritoriul administrativ face parte din Rezervatia Biosferei Deltei Dunarii, una dintre cele mai complexe zone umede de pe glob. Mai mult, teritoriul GAL Oamenii Deltei reprezinta cea mai valoroasa zona naturala a Deltei Dunarii, respectiv “inima Deltei” (zona dintre brațele Chilia și Sfântu Gheorghe).

In baza autorizatiei de functionare nr. 153/21.09.2016, emisa de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatia GAL Oamenii Deltei poate desfasura activitati specifice implementarii masurilor 19.2 – ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” si 19.4 – „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, in perioada de programare 2014-2020.

Vezi detalii.....

In data de 25 noiembrie 2016, Asociatia GAL Oamenii Deltei a semnat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale contractul de finantare pentru implementarea stategiei de dezvoltare locala a teritoriului comunelor Chilia Veche, Crisan, C.A.Rosetti si Maliuc, in valoare eligibila totala de 2.233.784,00 euro.

Grupul de Actiune Locala (GAL) Oamenii Deltei va finanta microproiecte locale, care sa contribuie la dezvoltarea durabila a teritoriului, prin intermediul urmatoarelor Masuri:

M1/2B – Sprijin pentru micii fermieri
Beneficiari eligibili: Tinerii fermieri inregistrati ca micro întreprindere cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare si care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria “fermă mică”( exploatații agricole cu o dimensiune economică între 12.000 –30.000 € SO), cu excepția persoanelor fizice neautorizate .
Sprijinul public nerambursabil se acordă sub forma de suma forfetara, pentru o perioadă de maxim trei ani si este de 40.000 de euro.

M2/3A – Sprijin pentru participarea pentru prima data la schemele de calitate
Beneficiari eligibili:
1. Tinerii / Micii fermieri care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul GAL şi au documentaţia transmisă la CE în vederea înregistrării într-o schemă de calitate a UE sau cei care obţin pentru prima data înregistrarea într-o schemă de calitate naţională
2. Grupuri de initiativa constituite juridic care aderă la o schemă de calitate şi sunt supuse unui control de evaluare a conformităţii pentru schema de calitate eligibilă, ale caroror produse fac obiectul unei documentaţii transmise la CE în vederea înregistrării sau cei care obţin pentru prima data înregistrarea într-o schemă de calitate naţională.

Tip de sprijin: Prima unica anuala (3000 euro/exploatatie/schema) pentru costurile fixe (costuri de aderare, cotizatia anuala, costuri aferente controalelor, etc.).

M3/3A – Sprijin pentru activităţile de informare şi de promovare desfăşurate in cadrul schemelor de calitate
Beneficiari: asociatiile de producători ( cel putin grupuri de initiativa constituite juridic) incluse într-un sistem de calitate care
– realizeaza produse înregistrate la nivelul UE (DOP, IGP, STG, etc. ),
-realizeaza produse înregistrate conform schemelor naţionale de produse tradiționale și produse obținute conform rețetelor consacrate;
-realizeaza produse agricole și alimentare ecologice;
-produc vin cu denumire de origine (vin de calitate cu DOC şi IG);
-realizeaza produse cu menţiuni facultative de calitate (produs montan);
-produc băuturi spirtoase cu indicaţie geografică.
Valoarea maxima eligibila / proiect este de 30.000 euro. Rata sprijinului public se ridică la max. 70 % la sută din totalul costurilor eligibile.
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, in limita a maximum 70 % din totalul costurilor eligibile.

Masura M4/3A – Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative
Beneficiari: ONG-uri desemnate de reprezentanti legali de catre Parteneriate, înființate conform legislației în vigoare, inclusiv GAL
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Buget faza 1 (animare, dezvoltare plan de afaceri): 45.000 euro (max.15.000 Euro / proiect)
Buget faza 2 (înregistrare, investitii comune legate de lanțurile scurte de aprovizionare etc., asigurarea viabilității,sustenabilitate): max. 155.000 euro / proiect.
Actiunile imateriale (costurile de operationalizare si funcţionare) nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului. Intensitatea sprijinului in cazul acestora este de 100%.
Sume aplicabile si rata sprijinului: Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv / Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului

M5/6B – Investitii in infrastructura rurala la scara mica, servicii locale de baza, patrimoniu cultural si calitatea vietii
Beneficiari:
– Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
-Organizatiile neguvernamentale legal constituite cf.H.G. 26 / 2000
-Unitati de cult constituite conform legislatiei in vigoare
Sume aplicabile şi rata sprijinului: Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv; Plata în avans, cu constituire de garanție bancara echivalenta procentului de 100% din valoarea avansului, conf. art. 45(4) și 63 / R(UE) 1305/2013. Sprijinul public nerambursabil acordat va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit, respectiv de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri. Valoarea maxima eligibila a finantarii: 100.000 euro / proiect, cu exceptia subventiilor pentru acoperirea cu stuf a locuintelor traditionale, pentru care sprijinul – 100 % din totalul cheltuielilor eligibile, nu va depasi 3000 euro / aplicant.

Masura M6/6A – Sprijin pentru activitati nonagricole
Beneficiari:
1. Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
2. Micro-întreprinderi existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
3. Micro-întreprinderi noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)
Cuantumul sprijinului este de 20.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului până la valoarea de 30.000 de euro/proiect în cazul activităților care contribuie, prin punctajul realizat la criteriile de selectie 8.2 si 8.3., la diversificarea ocupatiilor non agricole in conformitate cu specificul local, respectiv la dezvoltarea formelor asociative ale teritoriului. Sprijinul se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:
• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare.
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe.
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară.

Masura M7/6B -Păstrarea şi afirmarea culturii, limbii şi identităţii minorităţiilor din teritoriul GAL Oamenii Deltei

Beneficiari:
1. Parteneriate/asocieri constituite din cel putin o asociatie care reprezinta interesele unei minoritati din teritoriu si un partener din categoriile de mai jos:
– organizații neguvernamentale;
– autorităţi publice locale
– Unitati scolare.
2. ONG-uri si alte forme juridice definite conform legislației în vigoare care reprezinta interesele minoritatilor din teritoriu
3. Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora

Valoarea maximă a sprijinului este de 29.000 de euro/proiect.

Intensitatea sprijinului este de:
– 100% pentru investiții negeneratoare de venit
– 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
Tip de sprjin: Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv / Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina, sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.
Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene în România, cât si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene în România.
Pagina web www.galoameniideltei.ro este realizata in cadrul proiectului ”Acordarea finantarii nerambursabile, de catre Autoritatea Contractanta, pentru Sub-masura 19.4 Sprijin  pentru cheltuieli de functionare si animare”, finantat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, Masura 19 LEADER, contract de finantare subsecvent nr. 1 / C19401153011623818298 din data de 25.11.2016, cu o valoare de 375.660 euro / 1.699.485,84 lei.